Avís legal

CONDICIONS D'ÚS, PRIVACITAT I COOKIES

Última actualització: 29/09/2021 23.59

-Titular: Bambai

-Marca registrada: Bambai

-Raó social: Alta Guardia Security S.L., d'ara endavant, Bambai
-Propietat intel·lectual: de Bambai
-Dades recopilades: Les generades automàticament per la navegació en la web i altres plataformes digitals.
-Contacte: info@bambai.es
-Això afecta al domini https://bambai.es

1.- Dades

Les dades de pagament amb targetes són gestionats per Stripe, un dels majors proveïdors de pagaments en línia del món, amb una tecnologia completament segura.

La resta de dades personals els utilitzarem per a donar servei i per a comunicacions comercials puntuals.

Les dades recollides pels equips d'alarma no s'utilitzaran amb cap altra fi que no sigui millorar el servei.

Mai vendrem ni traspassarem les teves dades a tercers. Només Bambai tractarà amb aquestes dades per a millorar el servei que donem.


2.- Titular i responsable del tractament

Aquesta web i altres plataformes digitals pertanyen a Bambai, amb domicili en Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 - Mataró (Barcelona - Espanya) i amb el CIF: B67587212.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 47239 , Foli 150, S 8, Fulla B-545745, Inscripció 1a.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres envia'ns un correu electrònic a hola@bambai.app.

3.- Condicions generals de contractació

Les presents condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a les comandes i serveis de lloguer de sistemes de seguretat que realitzis amb Bambai. Si tens algun dubte o no desitges acceptar les CGC, el nostre servei d'atenció al client t'atendrà en el següent correu electrònic info@bambai.es

3.1. Àmbit de validesa

3.2. Objecte del contracte

3.3. El preu

3.4. Fases del servei

3.5. Suport i manteniment

3.6. Propietat d'equips i propietat intel·lectual

3.7. Condicions d'ús

3.8. Confidencialitat

3.9. Incompliment de les obligacions

3.10. Permanència

3.11. Salvaguarda per nul·litat

3.12. Protecció de dades

3.13. Comunicació entre parts

3.14. Jurisdicció, competència i Llei aplicable

3.1. Àmbit de validesa

 

Aquestes condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a tots els contractes que se celebrin per serveis realitzats a través de bambai.es (pàgina web»).


L'operador de la pàgina web i el soci contractual del client per als contractes subscrits a través de la plataforma és:

 

Bambai (Alta Guardia Security SL)

Ernest Lluch 32, 08302, Mataró, Barcelona


Registre mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47.239, Foli 150, Fulla B-545.745

 

Número d'identificació fiscal: B67587212


Algunes disposicions de les CGC només s'apliquen al client si aquest és un consumidor en el sentit de l'art. 3 del Real DecretoLegislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris(“Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris”) o una empresa en el sentit del art.4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Es considera al client un consumidor en el sentit de l'art. 3 de la Llei per a laDefensa dels Consumidors i Usuaris si utilitza els serveis de Bambai per a un fi que no pugui atribuir-se majoritàriament ni a la seva activitat comercial ni a la seva activitat professional independent. Es considera empresa en el sentit de l'art. 4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris a una persona física o jurídica o entitat amb capacitat jurídica que, en celebrar un negoci jurídic, actuï en l'exercici de la seva activitat comercial o professional independent.


Els acords celebrats entre Bambai i el client es basen exclusivament en les següents CGC, així com en la confirmació del contracte. No tindran validesa unes condicions generals divergents o complementàries del client. Tampoc s'aplicaran, encara que no ens oposem expressament a la seva inclusió.

 

L'idioma vinculant del contracte és l'espanyol.

 

3.2. OBJECTE DEL CONTRACTE

 

Bambai té per objecte social la prestació del servei de lloguer d'alarmes i/o càmeres de seguretat amb Suport tècnic telefònic 24 hores.

 

EL CLIENT està interessat en la contractació dels serveis prestats per Bambai, en concret en:

 

Les parts han pactat que Bambai presti serveis per al CLIENT, realitzant les següents accions:

 

- Suport sobre el funcionament del sistema d'alarma ininterromput, 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

- Assistència per crida o videotelefonada en cas que el client el sol·liciti durant el procés d'instal·lació dels equips en l'immoble seleccionat pel client del CLIENT.

- Avís automàtic a la persona/s encarregada de la gestió (propietari, inquilí, contractant, etc.) de l'immoble en cas de detectar-se una alerta per confirmar segons el protocol establert per Bambai.

- Assistència al client en cas que aquest decideixi cridar a la policia, això inclou: enviament de l'historial de l'alarma per correu electrònic, facilitació del número dela comissària més pròxima a l'immoble a través de l'app, guia i acompanyament telefònic sobre el com abordar la situació.

- Proveir dels equips d'alarma necessaris perquè EL CLIENT pugui rebre el servei contractat.

 

3.3. EL PREU

 

EL CLIENT abonarà mensualment la quantitat indicada en la pàgina web bambai.es segons l'alarma seleccionada i contractada pel CLIENT.

EL CLIENT no té permanència en el servei.

EL CLIENT no ha de comprar-los equips d'alarma ni pagar en concepte de dipòsit d'aquests.

EL CLIENT no ha de pagar per l'alta o instal·lació, és gratuïta en format d'assistència per crida o videotelefonada.

EL CLIENT no té exclusivitat amb Bambai

El preu es mantindrà indefinidament mentre EL CLIENT tingui el servei donat d'alta tret que EL CLIENT decideixi modificar el seu servei canviant de pla o agregant elements addicionals.

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

 

PLA ANUAL

En cas d'acceptar pagar el servei per anualitats i no de manera mensual, el client accepta que pot donar-se de baixa del servei en qualsevol moment del període pagat però en cap cas es realitzarà la devolució de l'import abonat.

En cas de donar-se de baixa del pla anual, el client pot optar pel dret d'usar el seu servei fins a la finalització del període ja pagat.

Si el client desitja afegir elements addicionals al seu pla anual després d'iniciat el període de servei, el valor d'aquests elements serà prorratejat pel temps restant abans de la següent factura.

Els descomptes associats al pla anual són variables i dependran de la campanya activa en el moment de l'alta.

 

3.4. FASES DEL SERVEI

 

Bambai realitzarà el servei en les següents fases:

 

a) Instal·lació: EL CLIENT donarà d'alta el servei a través del telèfon o web habilitada per a això. Després, realitzarà la instal·lació dels equips contractats en els immobles on ho requereixi, sent assistit per una persona de l'equip de suport de Bambai a través de crida o videotelefonada si és necessari.

b) Suport 24h: Bambai notificarà automàticament a la persona/s encarregada de la gestió de l'immoble en qüestió sobre tota l'activitat i alertes generades pels dispositius dels equips contractats.

c) Captació imatges en cas d'alarma: En cas de la contractació d'un equip amb cambra, les imatges captades en el moment del salt de l'alarma seran rebudes únicament pel client a través de la seva app o correu electrònic.

d) Desinstal·lació: EL CLIENT donarà de baixa el servei a través del telèfon, web o app habilitada per a això. Després, realitzarà la retirada dels equips d'alarma i cambra si fos contractada, en els immobles que gestiona, col·locant els dispositius en la caixa subministrada per a tal efecte i retornant al lloc de dipòsit els equips.

 

TERMINIS I CONDICIONS DE LLIURAMENT

Per a poder realitzar l'enviament de l'alarma, ha d'haver-hi un primer pagament reeixit del servei en el sistema de pagament utilitzat per Bambai.

Bambai es compromet a iniciar el procés logístic tan aviat es realitzi l'alta i el pagament corresponent.

El procés logístic pot prendre de 24 a 72 hores en períodes de lliurament normals. No obstant això davant situacions d'alta demanda, Bambai pot estendre-ho el temps necessari previ avís públic en la seva pàgina web. Si aquest retard és superior a un mes es farà el descompte corresponent al temps de retard en la següent factura del client, prèvia sol·licitud d'aquest.

 

3.5. SUPORT I MANTENIMENT

 

Bambai garanteix al CLIENT brindar-les indicacions de manteniment i en dau caso reemplaçar els equips necessaris per a poder desenvolupar en bones condicions el servei.

 

Bambai garanteix al Clientela qualitat i continuïtat del servei. Per al cas que es produeixi alguna incidència de qualsevol tipus, Bambai compta amb la infraestructura i recursos necessaris per a solucionar-la com més aviat millor.

 

 

3.6. PROPIETAT D'EQUIPS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Bambai és el titular i propietari de tots els equips i sistemes lliurats al CLIENT en dipòsit per a la seva utilització.

 

Bambai també és titular delos drets de propietat intel·lectual de totes el programari lliurat per a la correcta gestió dels equips i sistemes contractats.

 

 

3.7. CONDICIONS D'ÚS

 

EL CLIENT es compromet a utilitzar el servei i els equips objecte d'aquest contracte únicament en l'àmbit del projecte objecte del mateix i mai utilitzar-lo per a la vigilància d'exteriors ni via pública.

 

EL CLIENT declara que té control dels immobles que gestiona i que té el consentiment de l'o les persones propietàries per a instal·lar els equips d'alarma i que Bambai presti el servei. Bambai estarà eximida de qualsevol responsabilitat si el client no compleix amb això.

 

Bambai no es responsabilitza per cap mal o perduda de béns mobles o immobles si hi ha algun robatori o intrusió en els espais on es troben els sistemes instal·lats. La responsabilitat és exclusivament el de proveir els equips contractats i vetllar pel seu correcte funcionament amb totes les eines amb les quals compti en el seu moment l'empresa.

 

 

3.8. CONFIDENCIALITAT

 

Bambai es compromet esperar la més absoluta confidencialitat respecte de tota informació que li sigui proporcionada pel CLIENT en el marc del contracte actual. S'exclou d'aquest deure de confidencialitat tota informació que:

 

- Sigui o arribi a ser de domini públic, sense mediar incompliment d'aquest contracte per part de Bambai.

- Hagi estat publicada amb anterioritat a la data d'aquest contracte.

- Que prèvia a la seva divulgació fos coneguda per Bambai lliure de qualsevol obligació de mantenir-la com a confidencial.

- Sigui rebuda lliure de restriccions, d'una altra font amb el legítim dret a divulgar-la.

- Sigui revelada a conseqüència de requeriment judicial en l'extensió i abast contemplats en el citat requeriment.

 

 

3.9. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

 

A l'efecte d'aquest contracte es considera incompliment de les obligacions per part de:

 

- EL CLIENT:

 

1. La falta de pagament de qualsevol de les factures emeses en el termini previst de 15 dies.

2. No retornar els equips d'alarma si són requerits per Bambai. La penalització serà el pagament de l'equivalent a la quota mensual del servei multiplicada per 15.

3. Utilitzar els equips contractats per a usos o destins diferents als establerts en el contracte actual. Es donarà dos avisos en quinze dies al client per a rectificar el mal ús donat, si després del segon avís no es rectifica en el termini de 48 hores, el servei es cancel·larà.

4. Utilitzar el sistema de vídeo càmera en llocs privats que puguin atemptar a la intimitat de les persones com per exemple vestuaris, lavabos, dutxes o altres similars (en aquest cas es donaria avís a les instàncies judicials i/o policials corresponents perquè estaríem davant un presumpte delicte contra la intimitat i l'honor de les persones).

 

 

- BAMBAI:

 

No prestar el servei en les condicions pactades.

 

En tot cas i sense perjudici de les accions judicials que corresponguin i de la indemnització derivada de l'incompliment, les parts pacten que:

 

o Si el CLIENT incompleix amb les seves obligacions, Bambai podrà retirar-li de manera immediata tots els equips d'alarma en dipòsit ,així com l'accés a totes les eines de gestió.

 

o Si Bambai incompleix les seves obligacions, es compromet a retornar al client la part proporcional dels pagaments rebuts que es correspongui amb l'incompliment.

 

3.10. PERMANÈNCIA

 

Aquest contracte no té permanència més enllà de la pactada per contracte o per acord posterior entre les parts contractants. Encara així, en cas que EL CLIENT vulgui deixar de treballar amb Bambai, haurà d'informar per a procedir la devolució dels equips d'alarma.

 

3.11. SALVAGUARDA PER NUL·LITAT

 

En cas que per alguna delas clàusules del contracte actual sigui declarada nul·la, aquesta nul·litat no afectarà la resta del contracte, que romandrà en vigor.

 

3.12. PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades que recopilats a través de la contractació de la prestació del servei de seguretat seran tractats per Bambai de manera que es garanteixi la seva millor seguretat i protecció seguint la normativa vigent, LeyOrgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

 

Sobre la base de l'esmentada Llei, els usuaris tenen els següents drets:

 

- Dret d'Accés; el que li permet sol·licitar informació sobre si les seves dades personals estan sent tractats.

- Dret de Rectificació; el que li permet al client sol·licitar la modificació de les seves dades inexactes o incompletes. Cal concretar les dades referides per a la seva rectificació , aportant la documento que justifiqui aquesta correcció,

- Dret de Cancel·lació; que permet al client sol·licitar la supressió de les dades inadequades o excessives, indicant la dada a cancel·lar i el motiu, aportant documents justificatius de la rectificació sol·licitada.

- Dret d'Oposició, que permet al client oposar-se al tractament de les seves dades personals en els següents casos: que no s'hagi atorgat el seu consentiment; que els fitxers s'usin amb finalitats publicitaris; o que el tractament d'aquestes dades tingui per finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat. Ha de fer constar els motius legítims i fundats relatius a la concreta situació personal de l'afectat i que justifiquin l'exercici d'aquest dret.

 

Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, pots posar-te en contacte amb nosaltres en aquest mateix email: info@bambai.es En els terminis previstos en la LOPD gestionarem la vostra sol·licitud com més aviat millor.

 

3.13. COMUNICACIONS ENTRE PARTS.

Els canals de comunicació aportats per Bambai són:

 

Correu: info@bambai.es

Telèfon: 937379317

Formulari de contacte en bambai.es

WhatsApp associat en l'app de Bambai

 

Bambai per la seva part es comunicarà amb el client als correus i telèfons que el client proveeixi

 

 

 

3.14. JURISDICCIÓ, COMPETÈNCIA I LLEI APLICABLE.

 

Amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró per a la resolució de quantes qüestions i controvèrsies puguin sorgir en relació amb el contracte actual, sense perjudici del que s'estableix en les disposicions legals que imposin un fur específic.

 

Les parts de manera expressés sotmeten a la legislació espanyola per a la solució de les possibles discrepàncies que puguin sorgir a conseqüència de la signatura d'aquest contracte.

 

EL CLIENT, manifesten que han llegit el contracte actual i que està conformes amb el seu contingut i en prova d'això selecciona la casella de termes i condicions inclosa en el formulari de subscripció al servei de Bambai o de ser requerit pel client se signarà aquest mateix document tant pel CLIENT com per Bambai.


4.- Objecte, consentiment i canvis.

Aquestes Condicions regulen la navegació, accés i ús d'aquesta web i altres plataformes digitals, i t'informen de la propietat intel·lectual dels continguts i logos que apareixen en ella.

Si accedeixes a la nostra web o altres plataformes digitals i navegues per la mateixa s'entendrà que ets usuari i que per tant acceptes aquestes Condicions.
Pot ser que canviem aquests termes i condicions en un futur, i les noves estaran vigents des del moment de la seva publicació. També podrem canviar la web i altres plataformes digitals, els seus continguts o presentació sense previ avís.


5.- Enllaços externs.

En la nostra web i altres plataformes digitals hi ha enllaços a altres webs alienes, que es regeixen pels seus propis termes i condicions i sobre les quals Bambai no exerceix cap mena de control.
Bambai no té cap tipus de vinculació amb les webs alienes, no assumeix cap mena de responsabilitat sobre les mateixes i el seu contingut, ni garanteix la seva disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat.


6.- Propietat intel·lectual i industrial.

Bambai és el propietari o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web i altres plataformes digitals, així com dels elements continguts en aquestes.

7.- Protecció de dades (web).

Les dades que recopilats per l'ús de la web i altres plataformes digitals seran tractats pel titular d'aquesta.
Totes les dades recopilades seran esborrats una vegada finalitzat el projecte.

Dades recopilades

Quan navegues per la nostra web i altres plataformes digitals, algunes dades són automàticament recopilats, per exemple:

IP des de la qual et connectes
Tipus de dispositiu
Versió del sistema operatiu
Tipus de navegador

Aquesta informació és recopilada mitjançant cookies o mecanismes similars emmagatzemats en el teu dispositiu, sempre amb el teu consentiment. Consulta la nostra Política de cookies per a més informació.

Base legal del tractament i ús

La legitimació del tractament és el consentiment de l'usuari, i l'única finalitat és prestar el servei.

Drets dels usuaris
Pots consultar tots els teus drets en la pròpia normativa, que és la Llei de Protecció de Dades personals i garantia dels teus drets digitals, en essència tens dret:
• A saber què fem amb les teves dades.
• A accedir a ells, gestionar-los, eliminar-los, limitar l'ús, portar-los, cancel·lar-los.
• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament.
• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, posa't en contacte amb nosaltres en l'email indicat a dalt, o pots usar els que ha elaborat l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Per llei el termini màxim és d'un mes, però ens comprometem a gestionar la teva sol·licitud com més aviat millor.

8. – Política de Cookies.

Resum.

* Usem cookies pròpies i de tercers: Google AnalyticsWebflow.

* Les cookies tenen una finalitat tècnica i estadística

Com configurar i deshabilitar les cookies
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu dispositiu des del teu navegador web. Si no permets la instal·lació de cookies en el teu dispositiu, pot ser que l'experiència de navegació empitjori. A continuació pots trobar com configurar les cookies en cada navegador:

– Edge
– Google Chrome
– Google Android
– Internet Explorer 7 i 8
– Internet Explorer 9
– Internet Explorer 10
– Internet Explorer 11
– Mozilla Firefox
– Opera
– Safari
– Safari Mobile

1.- Tipus i usos
El servei usa cookies pròpies i de tercers per a millorar la navegació, proporcionar el servei i obtenir estadístiques sobre l'ús de la pàgina web.

2.- Què és una cookie i per a què serveix?
Una cookie és un fitxer de text que s'envia al navegador web del teu ordinador, mòbil o tauleta i que serveix per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació realitzada. Per exemple, recordar el teu nom d'usuari i contrasenya o les preferències del teu perfil.

3.- Quins tipus de cookies hi ha?

3.1. Segons qui les gestiona:

• Cookies pròpies; s'envien al teu navegador des dels nostres equips o dominis web.

• Cookies de tercers; s'envien al teu navegador des d'un equip o domini web que no gestionem nosaltres directament, sinó una tercera entitat com per exemple Google.

3.2. En funció del temps que estan actives, hi ha:

• Cookies de sessió; romanen en l'arxiu de cookies del teu navegador fins que abandones la pàgina web, de manera que cap queda en el teu dispositiu.

Cookies persistents; romanen en el teu dispositiu i la nostra web les llegeix cada vegada que realitzes una nova visita. Aquestes cookies deixen de funcionar passada una data concreta.

3.3. Finalment, i segons la seva finalitat, tenim:

• Cookies tècniques; milloren la navegació i el bon funcionament de la web.

• Cookies de personalització; permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris.

• Cookies d'anàlisis; permeten mesurar i analitzar estadísticament l'ús que es fa del servei prestat.

Cookies usades per Bambai:
Nomeni Origen Finalitat Tipus Durada
_ga yoportitupormi.org analítica pròpia 1 any i 364 dies
_gat yoportitupormi.org analítica pròpia 1 minut
_gid yoportitupormi.org analítica pròpia 1 dia

-Titular: Bambai

-Marca registrada: Bambai

-Raó social: Alta Guardia Security S.L., d'ara endavant, Bambai
-Propietat intel·lectual: de Bambai
-Dades recopilades: Les generades automàticament per la navegació en la web i altres plataformes digitals.
-Contacte: info@bambai.es
-Això afecta al domini https://bambai.es

1.- Dades

Les dades de pagament amb targetes són gestionats per Stripe, un dels majors proveïdors de pagaments en línia del món, amb una tecnologia completament segura.

La resta de dades personals els utilitzarem per a donar servei i per a comunicacions comercials puntuals.

Les dades recollides pels equips d'alarma no s'utilitzaran amb cap altra fi que no sigui millorar el servei.

Mai vendrem ni traspassarem les teves dades a tercers. Només Bambai tractarà amb aquestes dades per a millorar el servei que donem.


2.- Titular i responsable del tractament

Aquesta web i altres plataformes digitals pertanyen a Bambai, amb domicili en Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 - Mataró (Barcelona - Espanya) i amb el CIF: B67587212.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 47239 , Foli 150, S 8, Fulla B-545745, Inscripció 1a.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres envia'ns un correu electrònic a hola@bambai.app.

3.- Condicions generals de contractació

Les presents condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a les comandes i serveis de lloguer de sistemes de seguretat que realitzis amb Bambai. Si tens algun dubte o no desitges acceptar les CGC, el nostre servei d'atenció al client t'atendrà en el següent correu electrònic info@bambai.es

3.1. Àmbit de validesa

3.2. Objecte del contracte

3.3. El preu

3.4. Fases del servei

3.5. Suport i manteniment

3.6. Propietat d'equips i propietat intel·lectual

3.7. Condicions d'ús

3.8. Confidencialitat

3.9. Incompliment de les obligacions

3.10. Permanència

3.11. Salvaguarda per nul·litat

3.12. Protecció de dades

3.13. Comunicació entre parts

3.14. Jurisdicció, competència i Llei aplicable

3.1. Àmbit de validesa

 

Aquestes condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a tots els contractes que se celebrin per serveis realitzats a través de bambai.es (pàgina web»).


L'operador de la pàgina web i el soci contractual del client per als contractes subscrits a través de la plataforma és:

 

Bambai (Alta Guardia Security SL)

Ernest Lluch 32, 08302, Mataró, Barcelona


Registre mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47.239, Foli 150, Fulla B-545.745

 

Número d'identificació fiscal: B67587212


Algunes disposicions de les CGC només s'apliquen al client si aquest és un consumidor en el sentit de l'art. 3 del Real DecretoLegislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris(“Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris”) o una empresa en el sentit del art.4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Es considera al client un consumidor en el sentit de l'art. 3 de la Llei per a laDefensa dels Consumidors i Usuaris si utilitza els serveis de Bambai per a un fi que no pugui atribuir-se majoritàriament ni a la seva activitat comercial ni a la seva activitat professional independent. Es considera empresa en el sentit de l'art. 4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris a una persona física o jurídica o entitat amb capacitat jurídica que, en celebrar un negoci jurídic, actuï en l'exercici de la seva activitat comercial o professional independent.


Els acords celebrats entre Bambai i el client es basen exclusivament en les següents CGC, així com en la confirmació del contracte. No tindran validesa unes condicions generals divergents o complementàries del client. Tampoc s'aplicaran, encara que no ens oposem expressament a la seva inclusió.

 

L'idioma vinculant del contracte és l'espanyol.

 

3.2. OBJECTE DEL CONTRACTE

 

Bambai té per objecte social la prestació del servei de lloguer d'alarmes i/o càmeres de seguretat amb Suport tècnic telefònic 24 hores.

 

EL CLIENT està interessat en la contractació dels serveis prestats per Bambai, en concret en:

 

Les parts han pactat que Bambai presti serveis per al CLIENT, realitzant les següents accions:

 

- Suport sobre el funcionament del sistema d'alarma ininterromput, 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

- Assistència per crida o videotelefonada en cas que el client el sol·liciti durant el procés d'instal·lació dels equips en l'immoble seleccionat pel client del CLIENT.

- Avís automàtic a la persona/s encarregada de la gestió (propietari, inquilí, contractant, etc.) de l'immoble en cas de detectar-se una alerta per confirmar segons el protocol establert per Bambai.

- Assistència al client en cas que aquest decideixi cridar a la policia, això inclou: enviament de l'historial de l'alarma per correu electrònic, facilitació del número dela comissària més pròxima a l'immoble a través de l'app, guia i acompanyament telefònic sobre el com abordar la situació.

- Proveir dels equips d'alarma necessaris perquè EL CLIENT pugui rebre el servei contractat.

 

3.3. EL PREU

 

EL CLIENT abonarà mensualment la quantitat indicada en la pàgina web bambai.es segons l'alarma seleccionada i contractada pel CLIENT.

EL CLIENT no té permanència en el servei.

EL CLIENT no ha de comprar-los equips d'alarma ni pagar en concepte de dipòsit d'aquests.

EL CLIENT no ha de pagar per l'alta o instal·lació, és gratuïta en format d'assistència per crida o videotelefonada.

EL CLIENT no té exclusivitat amb Bambai

El preu es mantindrà indefinidament mentre EL CLIENT tingui el servei donat d'alta tret que EL CLIENT decideixi modificar el seu servei canviant de pla o agregant elements addicionals.

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

 

PLA ANUAL

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

3.4. FASES DEL SERVEI

 

Bambai realitzarà el servei en les següents fases:

 

a) Instal·lació: EL CLIENT donarà d'alta el servei a través del telèfon o web habilitada per a això. Després, realitzarà la instal·lació dels equips contractats en els immobles on ho requereixi, sent assistit per una persona de l'equip de suport de Bambai a través de crida o videotelefonada si és necessari.

b) Suport 24h: Bambai notificarà automàticament a la persona/s encarregada de la gestió de l'immoble en qüestió sobre tota l'activitat i alertes generades pels dispositius dels equips contractats.

c) Captació imatges en cas d'alarma: En cas de la contractació d'un equip amb cambra, les imatges captades en el moment del salt de l'alarma seran rebudes únicament pel client a través de la seva app o correu electrònic.

d) Desinstal·lació: EL CLIENT donarà de baixa el servei a través del telèfon, web o app habilitada per a això. Després, realitzarà la retirada dels equips d'alarma i cambra si fos contractada, en els immobles que gestiona, col·locant els dispositius en la caixa subministrada per a tal efecte i retornant al lloc de dipòsit els equips.

 

3.5. SUPORT I MANTENIMENT

 

Bambai garanteix al CLIENT brindar-les indicacions de manteniment i en dau caso reemplaçar els equips necessaris per a poder desenvolupar en bones condicions el servei.

 

Bambai garanteix al Clientela qualitat i continuïtat del servei. Per al cas que es produeixi alguna incidència de qualsevol tipus, Bambai compta amb la infraestructura i recursos necessaris per a solucionar-la com més aviat millor.

 

 

3.6. PROPIETAT D'EQUIPS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Bambai és el titular i propietari de tots els equips i sistemes lliurats al CLIENT en dipòsit per a la seva utilització.

 

Bambai també és titular delos drets de propietat intel·lectual de totes el programari lliurat per a la correcta gestió dels equips i sistemes contractats.

 

 

3.7. CONDICIONS D'ÚS

 

EL CLIENT es compromet a utilitzar el servei i els equips objecte d'aquest contracte únicament en l'àmbit del projecte objecte del mateix i mai utilitzar-lo per a la vigilància d'exteriors ni via pública.

 

EL CLIENT declara que té control dels immobles que gestiona i que té el consentiment de l'o les persones propietàries per a instal·lar els equips d'alarma i que Bambai presti el servei. Bambai estarà eximida de qualsevol responsabilitat si el client no compleix amb això.

 

Bambai no es responsabilitza per cap mal o perduda de béns mobles o immobles si hi ha algun robatori o intrusió en els espais on es troben els sistemes instal·lats. La responsabilitat és exclusivament el de proveir els equips contractats i vetllar pel seu correcte funcionament amb totes les eines amb les quals compti en el seu moment l'empresa.

 

 

3.8. CONFIDENCIALITAT

 

Bambai es compromet esperar la més absoluta confidencialitat respecte de tota informació que li sigui proporcionada pel CLIENT en el marc del contracte actual. S'exclou d'aquest deure de confidencialitat tota informació que:

 

- Sigui o arribi a ser de domini públic, sense mediar incompliment d'aquest contracte per part de Bambai.

- Hagi estat publicada amb anterioritat a la data d'aquest contracte.

- Que prèvia a la seva divulgació fos coneguda per Bambai lliure de qualsevol obligació de mantenir-la com a confidencial.

- Sigui rebuda lliure de restriccions, d'una altra font amb el legítim dret a divulgar-la.

- Sigui revelada a conseqüència de requeriment judicial en l'extensió i abast contemplats en el citat requeriment.

 

 

3.9. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

 

A l'efecte d'aquest contracte es considera incompliment de les obligacions per part de:

 

- EL CLIENT:

 

1. La falta de pagament de qualsevol de les factures emeses en el termini previst de 15 dies.

2. No retornar els equips d'alarma si són requerits per Bambai. La penalització serà el pagament de l'equivalent a la quota mensual del servei multiplicada per 15.

3. Utilitzar els equips contractats per a usos o destins diferents als establerts en el contracte actual. Es donarà dos avisos en quinze dies al client per a rectificar el mal ús donat, si després del segon avís no es rectifica en el termini de 48 hores, el servei es cancel·larà.

4. Utilitzar el sistema de vídeo càmera en llocs privats que puguin atemptar a la intimitat de les persones com per exemple vestuaris, lavabos, dutxes o altres similars (en aquest cas es donaria avís a les instàncies judicials i/o policials corresponents perquè estaríem davant un presumpte delicte contra la intimitat i l'honor de les persones).

 

 

- BAMBAI:

 

No prestar el servei en les condicions pactades.

 

En tot cas i sense perjudici de les accions judicials que corresponguin i de la indemnització derivada de l'incompliment, les parts pacten que:

 

o Si el CLIENT incompleix amb les seves obligacions, Bambai podrà retirar-li de manera immediata tots els equips d'alarma en dipòsit ,així com l'accés a totes les eines de gestió.

 

o Si Bambai incompleix les seves obligacions, es compromet a retornar al client la part proporcional dels pagaments rebuts que es correspongui amb l'incompliment.

 

3.10. PERMANÈNCIA

 

Aquest contracte no té permanència més enllà de la pactada per contracte o per acord posterior entre les parts contractants. Encara així, en cas que EL CLIENT vulgui deixar de treballar amb Bambai, haurà d'informar per a procedir la devolució dels equips d'alarma.

 

3.11. SALVAGUARDA PER NUL·LITAT

 

En cas que per alguna delas clàusules del contracte actual sigui declarada nul·la, aquesta nul·litat no afectarà la resta del contracte, que romandrà en vigor.

 

3.12. PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades que recopilats a través de la contractació de la prestació del servei de seguretat seran tractats per Bambai de manera que es garanteixi la seva millor seguretat i protecció seguint la normativa vigent, LeyOrgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

 

Sobre la base de l'esmentada Llei, els usuaris tenen els següents drets:

 

- Dret d'Accés; el que li permet sol·licitar informació sobre si les seves dades personals estan sent tractats.

- Dret de Rectificació; el que li permet al client sol·licitar la modificació de les seves dades inexactes o incompletes. Cal concretar les dades referides per a la seva rectificació , aportant la documento que justifiqui aquesta correcció,

- Dret de Cancel·lació; que permet al client sol·licitar la supressió de les dades inadequades o excessives, indicant la dada a cancel·lar i el motiu, aportant documents justificatius de la rectificació sol·licitada.

- Dret d'Oposició, que permet al client oposar-se al tractament de les seves dades personals en els següents casos: que no s'hagi atorgat el seu consentiment; que els fitxers s'usin amb finalitats publicitaris; o que el tractament d'aquestes dades tingui per finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat. Ha de fer constar els motius legítims i fundats relatius a la concreta situació personal de l'afectat i que justifiquin l'exercici d'aquest dret.

 

Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, pots posar-te en contacte amb nosaltres en aquest mateix email: info@bambai.es En els terminis previstos en la LOPD gestionarem la vostra sol·licitud com més aviat millor.

 

3.13. COMUNICACIONS ENTRE PARTS.

Els canals de comunicació aportats per Bambai són:

 

Correu: info@bambai.es

Telèfon: 937379317

Formulari de contacte en bambai.es

WhatsApp associat en l'app de Bambai

 

Bambai per la seva part es comunicarà amb el client als correus i telèfons que el client proveeixi

 

 

 

3.14. JURISDICCIÓ, COMPETÈNCIA I LLEI APLICABLE.

 

Amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró per a la resolució de quantes qüestions i controvèrsies puguin sorgir en relació amb el contracte actual, sense perjudici del que s'estableix en les disposicions legals que imposin un fur específic.

 

Les parts de manera expressés sotmeten a la legislació espanyola per a la solució de les possibles discrepàncies que puguin sorgir a conseqüència de la signatura d'aquest contracte.

 

EL CLIENT, manifesten que han llegit el contracte actual i que està conformes amb el seu contingut i en prova d'això selecciona la casella de termes i condicions inclosa en el formulari de subscripció al servei de Bambai o de ser requerit pel client se signarà aquest mateix document tant pel CLIENT com per Bambai.


4.- Objecte, consentiment i canvis.

Aquestes Condicions regulen la navegació, accés i ús d'aquesta web i altres plataformes digitals, i t'informen de la propietat intel·lectual dels continguts i logos que apareixen en ella.

Si accedeixes a la nostra web o altres plataformes digitals i navegues per la mateixa s'entendrà que ets usuari i que per tant acceptes aquestes Condicions.
Pot ser que canviem aquests termes i condicions en un futur, i les noves estaran vigents des del moment de la seva publicació. També podrem canviar la web i altres plataformes digitals, els seus continguts o presentació sense previ avís.


5.- Enllaços externs.

En la nostra web i altres plataformes digitals hi ha enllaços a altres webs alienes, que es regeixen pels seus propis termes i condicions i sobre les quals Bambai no exerceix cap mena de control.
Bambai no té cap tipus de vinculació amb les webs alienes, no assumeix cap mena de responsabilitat sobre les mateixes i el seu contingut, ni garanteix la seva disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat.


6.- Propietat intel·lectual i industrial.

Bambai és el propietari o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web i altres plataformes digitals, així com dels elements continguts en aquestes.

7.- Protecció de dades (web).

Les dades que recopilats per l'ús de la web i altres plataformes digitals seran tractats pel titular d'aquesta.
Totes les dades recopilades seran esborrats una vegada finalitzat el projecte.

Dades recopilades

Quan navegues per la nostra web i altres plataformes digitals, algunes dades són automàticament recopilats, per exemple:

IP des de la qual et connectes
Tipus de dispositiu
Versió del sistema operatiu
Tipus de navegador

Aquesta informació és recopilada mitjançant cookies o mecanismes similars emmagatzemats en el teu dispositiu, sempre amb el teu consentiment. Consulta la nostra Política de cookies per a més informació.

Base legal del tractament i ús

La legitimació del tractament és el consentiment de l'usuari, i l'única finalitat és prestar el servei.

Drets dels usuaris
Pots consultar tots els teus drets en la pròpia normativa, que és la Llei de Protecció de Dades personals i garantia dels teus drets digitals, en essència tens dret:
• A saber què fem amb les teves dades.
• A accedir a ells, gestionar-los, eliminar-los, limitar l'ús, portar-los, cancel·lar-los.
• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament.
• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, posa't en contacte amb nosaltres en l'email indicat a dalt, o pots usar els que ha elaborat l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Per llei el termini màxim és d'un mes, però ens comprometem a gestionar la teva sol·licitud com més aviat millor.

8. – Política de Cookies.

Resum.

* Usem cookies pròpies i de tercers: Google AnalyticsWebflow.

* Les cookies tenen una finalitat tècnica i estadística

Com configurar i deshabilitar les cookies
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu dispositiu des del teu navegador web. Si no permets la instal·lació de cookies en el teu dispositiu, pot ser que l'experiència de navegació empitjori. A continuació pots trobar com configurar les cookies en cada navegador:

– Edge
– Google Chrome
– Google Android
– Internet Explorer 7 i 8
– Internet Explorer 9
– Internet Explorer 10
– Internet Explorer 11
– Mozilla Firefox
– Opera
– Safari
– Safari Mobile

1.- Tipus i usos
El servei usa cookies pròpies i de tercers per a millorar la navegació, proporcionar el servei i obtenir estadístiques sobre l'ús de la pàgina web.

2.- Què és una cookie i per a què serveix?
Una cookie és un fitxer de text que s'envia al navegador web del teu ordinador, mòbil o tauleta i que serveix per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació realitzada. Per exemple, recordar el teu nom d'usuari i contrasenya o les preferències del teu perfil.

3.- Quins tipus de cookies hi ha?

3.1. Segons qui les gestiona:

• Cookies pròpies; s'envien al teu navegador des dels nostres equips o dominis web.

• Cookies de tercers; s'envien al teu navegador des d'un equip o domini web que no gestionem nosaltres directament, sinó una tercera entitat com per exemple Google.

3.2. En funció del temps que estan actives, hi ha:

• Cookies de sessió; romanen en l'arxiu de cookies del teu navegador fins que abandones la pàgina web, de manera que cap queda en el teu dispositiu.

Cookies persistents; romanen en el teu dispositiu i la nostra web les llegeix cada vegada que realitzes una nova visita. Aquestes cookies deixen de funcionar passada una data concreta.

3.3. Finalment, i segons la seva finalitat, tenim:

• Cookies tècniques; milloren la navegació i el bon funcionament de la web.

• Cookies de personalització; permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris.

• Cookies d'anàlisis; permeten mesurar i analitzar estadísticament l'ús que es fa del servei prestat.

Cookies usades per Bambai:
Nomeni Origen Finalitat Tipus Durada
_ga yoportitupormi.org analítica pròpia 1 any i 364 dies
_gat yoportitupormi.org analítica pròpia 1 minut
_gid yoportitupormi.org analítica pròpia 1 dia

-Titular: Bambai

-Marca registrada: Bambai

-Raó social: Alta Guardia Security S.L., d'ara endavant, Bambai
-Propietat intel·lectual: de Bambai
-Dades recopilades: Les generades automàticament per la navegació en la web i altres plataformes digitals.
-Contacte: info@bambai.es
-Això afecta al domini https://bambai.es

1.- Dades

Les dades de pagament amb targetes són gestionats per Stripe, un dels majors proveïdors de pagaments en línia del món, amb una tecnologia completament segura.

La resta de dades personals els utilitzarem per a donar servei i per a comunicacions comercials puntuals.

Les dades recollides pels equips d'alarma no s'utilitzaran amb cap altra fi que no sigui millorar el servei.

Mai vendrem ni traspassarem les teves dades a tercers. Només Bambai tractarà amb aquestes dades per a millorar el servei que donem.


2.- Titular i responsable del tractament

Aquesta web i altres plataformes digitals pertanyen a Bambai, amb domicili en Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 - Mataró (Barcelona - Espanya) i amb el CIF: B67587212.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 47239 , Foli 150, S 8, Fulla B-545745, Inscripció 1a.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres envia'ns un correu electrònic a hola@bambai.app.

3.- Condicions generals de contractació

Les presents condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a les comandes i serveis de lloguer de sistemes de seguretat que realitzis amb Bambai. Si tens algun dubte o no desitges acceptar les CGC, el nostre servei d'atenció al client t'atendrà en el següent correu electrònic info@bambai.es

3.1. Àmbit de validesa

3.2. Objecte del contracte

3.3. El preu

3.4. Fases del servei

3.5. Suport i manteniment

3.6. Propietat d'equips i propietat intel·lectual

3.7. Condicions d'ús

3.8. Confidencialitat

3.9. Incompliment de les obligacions

3.10. Permanència

3.11. Salvaguarda per nul·litat

3.12. Protecció de dades

3.13. Comunicació entre parts

3.14. Jurisdicció, competència i Llei aplicable

3.1. Àmbit de validesa

 

Aquestes condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a tots els contractes que se celebrin per serveis realitzats a través de bambai.es (pàgina web»).


L'operador de la pàgina web i el soci contractual del client per als contractes subscrits a través de la plataforma és:

 

Bambai (Alta Guardia Security SL)

Ernest Lluch 32, 08302, Mataró, Barcelona


Registre mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47.239, Foli 150, Fulla B-545.745

 

Número d'identificació fiscal: B67587212


Algunes disposicions de les CGC només s'apliquen al client si aquest és un consumidor en el sentit de l'art. 3 del Real DecretoLegislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris(“Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris”) o una empresa en el sentit del art.4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Es considera al client un consumidor en el sentit de l'art. 3 de la Llei per a laDefensa dels Consumidors i Usuaris si utilitza els serveis de Bambai per a un fi que no pugui atribuir-se majoritàriament ni a la seva activitat comercial ni a la seva activitat professional independent. Es considera empresa en el sentit de l'art. 4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris a una persona física o jurídica o entitat amb capacitat jurídica que, en celebrar un negoci jurídic, actuï en l'exercici de la seva activitat comercial o professional independent.


Els acords celebrats entre Bambai i el client es basen exclusivament en les següents CGC, així com en la confirmació del contracte. No tindran validesa unes condicions generals divergents o complementàries del client. Tampoc s'aplicaran, encara que no ens oposem expressament a la seva inclusió.

 

L'idioma vinculant del contracte és l'espanyol.

 

3.2. OBJECTE DEL CONTRACTE

 

Bambai té per objecte social la prestació del servei de lloguer d'alarmes i/o càmeres de seguretat amb Suport tècnic telefònic 24 hores.

 

EL CLIENT està interessat en la contractació dels serveis prestats per Bambai, en concret en:

 

Les parts han pactat que Bambai presti serveis per al CLIENT, realitzant les següents accions:

 

- Suport sobre el funcionament del sistema d'alarma ininterromput, 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

- Assistència per crida o videotelefonada en cas que el client el sol·liciti durant el procés d'instal·lació dels equips en l'immoble seleccionat pel client del CLIENT.

- Avís automàtic a la persona/s encarregada de la gestió (propietari, inquilí, contractant, etc.) de l'immoble en cas de detectar-se una alerta per confirmar segons el protocol establert per Bambai.

- Assistència al client en cas que aquest decideixi cridar a la policia, això inclou: enviament de l'historial de l'alarma per correu electrònic, facilitació del número dela comissària més pròxima a l'immoble a través de l'app, guia i acompanyament telefònic sobre el com abordar la situació.

- Proveir dels equips d'alarma necessaris perquè EL CLIENT pugui rebre el servei contractat.

 

3.3. EL PREU

 

EL CLIENT abonarà mensualment la quantitat indicada en la pàgina web bambai.es segons l'alarma seleccionada i contractada pel CLIENT.

EL CLIENT no té permanència en el servei.

EL CLIENT no ha de comprar-los equips d'alarma ni pagar en concepte de dipòsit d'aquests.

EL CLIENT no ha de pagar per l'alta o instal·lació, és gratuïta en format d'assistència per crida o videotelefonada.

EL CLIENT no té exclusivitat amb Bambai

El preu es mantindrà indefinidament mentre EL CLIENT tingui el servei donat d'alta tret que EL CLIENT decideixi modificar el seu servei canviant de pla o agregant elements addicionals.

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

 

PLA ANUAL

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

3.4. FASES DEL SERVEI

 

Bambai realitzarà el servei en les següents fases:

 

a) Instal·lació: EL CLIENT donarà d'alta el servei a través del telèfon o web habilitada per a això. Després, realitzarà la instal·lació dels equips contractats en els immobles on ho requereixi, sent assistit per una persona de l'equip de suport de Bambai a través de crida o videotelefonada si és necessari.

b) Suport 24h: Bambai notificarà automàticament a la persona/s encarregada de la gestió de l'immoble en qüestió sobre tota l'activitat i alertes generades pels dispositius dels equips contractats.

c) Captació imatges en cas d'alarma: En cas de la contractació d'un equip amb cambra, les imatges captades en el moment del salt de l'alarma seran rebudes únicament pel client a través de la seva app o correu electrònic.

d) Desinstal·lació: EL CLIENT donarà de baixa el servei a través del telèfon, web o app habilitada per a això. Després, realitzarà la retirada dels equips d'alarma i cambra si fos contractada, en els immobles que gestiona, col·locant els dispositius en la caixa subministrada per a tal efecte i retornant al lloc de dipòsit els equips.

 

3.5. SUPORT I MANTENIMENT

 

Bambai garanteix al CLIENT brindar-les indicacions de manteniment i en dau caso reemplaçar els equips necessaris per a poder desenvolupar en bones condicions el servei.

 

Bambai garanteix al Clientela qualitat i continuïtat del servei. Per al cas que es produeixi alguna incidència de qualsevol tipus, Bambai compta amb la infraestructura i recursos necessaris per a solucionar-la com més aviat millor.

 

 

3.6. PROPIETAT D'EQUIPS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Bambai és el titular i propietari de tots els equips i sistemes lliurats al CLIENT en dipòsit per a la seva utilització.

 

Bambai també és titular delos drets de propietat intel·lectual de totes el programari lliurat per a la correcta gestió dels equips i sistemes contractats.

 

 

3.7. CONDICIONS D'ÚS

 

EL CLIENT es compromet a utilitzar el servei i els equips objecte d'aquest contracte únicament en l'àmbit del projecte objecte del mateix i mai utilitzar-lo per a la vigilància d'exteriors ni via pública.

 

EL CLIENT declara que té control dels immobles que gestiona i que té el consentiment de l'o les persones propietàries per a instal·lar els equips d'alarma i que Bambai presti el servei. Bambai estarà eximida de qualsevol responsabilitat si el client no compleix amb això.

 

Bambai no es responsabilitza per cap mal o perduda de béns mobles o immobles si hi ha algun robatori o intrusió en els espais on es troben els sistemes instal·lats. La responsabilitat és exclusivament el de proveir els equips contractats i vetllar pel seu correcte funcionament amb totes les eines amb les quals compti en el seu moment l'empresa.

 

 

3.8. CONFIDENCIALITAT

 

Bambai es compromet esperar la més absoluta confidencialitat respecte de tota informació que li sigui proporcionada pel CLIENT en el marc del contracte actual. S'exclou d'aquest deure de confidencialitat tota informació que:

 

- Sigui o arribi a ser de domini públic, sense mediar incompliment d'aquest contracte per part de Bambai.

- Hagi estat publicada amb anterioritat a la data d'aquest contracte.

- Que prèvia a la seva divulgació fos coneguda per Bambai lliure de qualsevol obligació de mantenir-la com a confidencial.

- Sigui rebuda lliure de restriccions, d'una altra font amb el legítim dret a divulgar-la.

- Sigui revelada a conseqüència de requeriment judicial en l'extensió i abast contemplats en el citat requeriment.

 

 

3.9. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

 

A l'efecte d'aquest contracte es considera incompliment de les obligacions per part de:

 

- EL CLIENT:

 

1. La falta de pagament de qualsevol de les factures emeses en el termini previst de 15 dies.

2. No retornar els equips d'alarma si són requerits per Bambai. La penalització serà el pagament de l'equivalent a la quota mensual del servei multiplicada per 15.

3. Utilitzar els equips contractats per a usos o destins diferents als establerts en el contracte actual. Es donarà dos avisos en quinze dies al client per a rectificar el mal ús donat, si després del segon avís no es rectifica en el termini de 48 hores, el servei es cancel·larà.

4. Utilitzar el sistema de vídeo càmera en llocs privats que puguin atemptar a la intimitat de les persones com per exemple vestuaris, lavabos, dutxes o altres similars (en aquest cas es donaria avís a les instàncies judicials i/o policials corresponents perquè estaríem davant un presumpte delicte contra la intimitat i l'honor de les persones).

 

 

- BAMBAI:

 

No prestar el servei en les condicions pactades.

 

En tot cas i sense perjudici de les accions judicials que corresponguin i de la indemnització derivada de l'incompliment, les parts pacten que:

 

o Si el CLIENT incompleix amb les seves obligacions, Bambai podrà retirar-li de manera immediata tots els equips d'alarma en dipòsit ,així com l'accés a totes les eines de gestió.

 

o Si Bambai incompleix les seves obligacions, es compromet a retornar al client la part proporcional dels pagaments rebuts que es correspongui amb l'incompliment.

 

3.10. PERMANÈNCIA

 

Aquest contracte no té permanència més enllà de la pactada per contracte o per acord posterior entre les parts contractants. Encara així, en cas que EL CLIENT vulgui deixar de treballar amb Bambai, haurà d'informar per a procedir la devolució dels equips d'alarma.

 

3.11. SALVAGUARDA PER NUL·LITAT

 

En cas que per alguna delas clàusules del contracte actual sigui declarada nul·la, aquesta nul·litat no afectarà la resta del contracte, que romandrà en vigor.

 

3.12. PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades que recopilats a través de la contractació de la prestació del servei de seguretat seran tractats per Bambai de manera que es garanteixi la seva millor seguretat i protecció seguint la normativa vigent, LeyOrgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

 

Sobre la base de l'esmentada Llei, els usuaris tenen els següents drets:

 

- Dret d'Accés; el que li permet sol·licitar informació sobre si les seves dades personals estan sent tractats.

- Dret de Rectificació; el que li permet al client sol·licitar la modificació de les seves dades inexactes o incompletes. Cal concretar les dades referides per a la seva rectificació , aportant la documento que justifiqui aquesta correcció,

- Dret de Cancel·lació; que permet al client sol·licitar la supressió de les dades inadequades o excessives, indicant la dada a cancel·lar i el motiu, aportant documents justificatius de la rectificació sol·licitada.

- Dret d'Oposició, que permet al client oposar-se al tractament de les seves dades personals en els següents casos: que no s'hagi atorgat el seu consentiment; que els fitxers s'usin amb finalitats publicitaris; o que el tractament d'aquestes dades tingui per finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat. Ha de fer constar els motius legítims i fundats relatius a la concreta situació personal de l'afectat i que justifiquin l'exercici d'aquest dret.

 

Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, pots posar-te en contacte amb nosaltres en aquest mateix email: info@bambai.es En els terminis previstos en la LOPD gestionarem la vostra sol·licitud com més aviat millor.

 

3.13. COMUNICACIONS ENTRE PARTS.

Els canals de comunicació aportats per Bambai són:

 

Correu: info@bambai.es

Telèfon: 937379317

Formulari de contacte en bambai.es

WhatsApp associat en l'app de Bambai

 

Bambai per la seva part es comunicarà amb el client als correus i telèfons que el client proveeixi

 

 

 

3.14. JURISDICCIÓ, COMPETÈNCIA I LLEI APLICABLE.

 

Amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró per a la resolució de quantes qüestions i controvèrsies puguin sorgir en relació amb el contracte actual, sense perjudici del que s'estableix en les disposicions legals que imposin un fur específic.

 

Les parts de manera expressés sotmeten a la legislació espanyola per a la solució de les possibles discrepàncies que puguin sorgir a conseqüència de la signatura d'aquest contracte.

 

EL CLIENT, manifesten que han llegit el contracte actual i que està conformes amb el seu contingut i en prova d'això selecciona la casella de termes i condicions inclosa en el formulari de subscripció al servei de Bambai o de ser requerit pel client se signarà aquest mateix document tant pel CLIENT com per Bambai.


4.- Objecte, consentiment i canvis.

Aquestes Condicions regulen la navegació, accés i ús d'aquesta web i altres plataformes digitals, i t'informen de la propietat intel·lectual dels continguts i logos que apareixen en ella.

Si accedeixes a la nostra web o altres plataformes digitals i navegues per la mateixa s'entendrà que ets usuari i que per tant acceptes aquestes Condicions.
Pot ser que canviem aquests termes i condicions en un futur, i les noves estaran vigents des del moment de la seva publicació. També podrem canviar la web i altres plataformes digitals, els seus continguts o presentació sense previ avís.


5.- Enllaços externs.

En la nostra web i altres plataformes digitals hi ha enllaços a altres webs alienes, que es regeixen pels seus propis termes i condicions i sobre les quals Bambai no exerceix cap mena de control.
Bambai no té cap tipus de vinculació amb les webs alienes, no assumeix cap mena de responsabilitat sobre les mateixes i el seu contingut, ni garanteix la seva disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat.


6.- Propietat intel·lectual i industrial.

Bambai és el propietari o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web i altres plataformes digitals, així com dels elements continguts en aquestes.

7.- Protecció de dades (web).

Les dades que recopilats per l'ús de la web i altres plataformes digitals seran tractats pel titular d'aquesta.
Totes les dades recopilades seran esborrats una vegada finalitzat el projecte.

Dades recopilades

Quan navegues per la nostra web i altres plataformes digitals, algunes dades són automàticament recopilats, per exemple:

IP des de la qual et connectes
Tipus de dispositiu
Versió del sistema operatiu
Tipus de navegador

Aquesta informació és recopilada mitjançant cookies o mecanismes similars emmagatzemats en el teu dispositiu, sempre amb el teu consentiment. Consulta la nostra Política de cookies per a més informació.

Base legal del tractament i ús

La legitimació del tractament és el consentiment de l'usuari, i l'única finalitat és prestar el servei.

Drets dels usuaris
Pots consultar tots els teus drets en la pròpia normativa, que és la Llei de Protecció de Dades personals i garantia dels teus drets digitals, en essència tens dret:
• A saber què fem amb les teves dades.
• A accedir a ells, gestionar-los, eliminar-los, limitar l'ús, portar-los, cancel·lar-los.
• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament.
• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, posa't en contacte amb nosaltres en l'email indicat a dalt, o pots usar els que ha elaborat l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Per llei el termini màxim és d'un mes, però ens comprometem a gestionar la teva sol·licitud com més aviat millor.

8. – Política de Cookies.

Resum.

* Usem cookies pròpies i de tercers: Google AnalyticsWebflow.

* Les cookies tenen una finalitat tècnica i estadística

Com configurar i deshabilitar les cookies
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu dispositiu des del teu navegador web. Si no permets la instal·lació de cookies en el teu dispositiu, pot ser que l'experiència de navegació empitjori. A continuació pots trobar com configurar les cookies en cada navegador:

– Edge
– Google Chrome
– Google Android
– Internet Explorer 7 i 8
– Internet Explorer 9
– Internet Explorer 10
– Internet Explorer 11
– Mozilla Firefox
– Opera
– Safari
– Safari Mobile

1.- Tipus i usos
El servei usa cookies pròpies i de tercers per a millorar la navegació, proporcionar el servei i obtenir estadístiques sobre l'ús de la pàgina web.

2.- Què és una cookie i per a què serveix?
Una cookie és un fitxer de text que s'envia al navegador web del teu ordinador, mòbil o tauleta i que serveix per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació realitzada. Per exemple, recordar el teu nom d'usuari i contrasenya o les preferències del teu perfil.

3.- Quins tipus de cookies hi ha?

3.1. Segons qui les gestiona:

• Cookies pròpies; s'envien al teu navegador des dels nostres equips o dominis web.

• Cookies de tercers; s'envien al teu navegador des d'un equip o domini web que no gestionem nosaltres directament, sinó una tercera entitat com per exemple Google.

3.2. En funció del temps que estan actives, hi ha:

• Cookies de sessió; romanen en l'arxiu de cookies del teu navegador fins que abandones la pàgina web, de manera que cap queda en el teu dispositiu.

Cookies persistents; romanen en el teu dispositiu i la nostra web les llegeix cada vegada que realitzes una nova visita. Aquestes cookies deixen de funcionar passada una data concreta.

3.3. Finalment, i segons la seva finalitat, tenim:

• Cookies tècniques; milloren la navegació i el bon funcionament de la web.

• Cookies de personalització; permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris.

• Cookies d'anàlisis; permeten mesurar i analitzar estadísticament l'ús que es fa del servei prestat.

Cookies usades per Bambai:
Nomeni Origen Finalitat Tipus Durada
_ga yoportitupormi.org analítica pròpia 1 any i 364 dies
_gat yoportitupormi.org analítica pròpia 1 minut
_gid yoportitupormi.org analítica pròpia 1 dia

-Titular: Bambai

-Marca registrada: Bambai

-Raó social: Alta Guardia Security S.L., d'ara endavant, Bambai
-Propietat intel·lectual: de Bambai
-Dades recopilades: Les generades automàticament per la navegació en la web i altres plataformes digitals.
-Contacte: info@bambai.es
-Això afecta al domini https://bambai.es

1.- Dades

Les dades de pagament amb targetes són gestionats per Stripe, un dels majors proveïdors de pagaments en línia del món, amb una tecnologia completament segura.

La resta de dades personals els utilitzarem per a donar servei i per a comunicacions comercials puntuals.

Les dades recollides pels equips d'alarma no s'utilitzaran amb cap altra fi que no sigui millorar el servei.

Mai vendrem ni traspassarem les teves dades a tercers. Només Bambai tractarà amb aquestes dades per a millorar el servei que donem.


2.- Titular i responsable del tractament

Aquesta web i altres plataformes digitals pertanyen a Bambai, amb domicili en Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 - Mataró (Barcelona - Espanya) i amb el CIF: B67587212.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 47239 , Foli 150, S 8, Fulla B-545745, Inscripció 1a.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres envia'ns un correu electrònic a hola@bambai.app.

3.- Condicions generals de contractació

Les presents condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a les comandes i serveis de lloguer de sistemes de seguretat que realitzis amb Bambai. Si tens algun dubte o no desitges acceptar les CGC, el nostre servei d'atenció al client t'atendrà en el següent correu electrònic info@bambai.es

3.1. Àmbit de validesa

3.2. Objecte del contracte

3.3. El preu

3.4. Fases del servei

3.5. Suport i manteniment

3.6. Propietat d'equips i propietat intel·lectual

3.7. Condicions d'ús

3.8. Confidencialitat

3.9. Incompliment de les obligacions

3.10. Permanència

3.11. Salvaguarda per nul·litat

3.12. Protecció de dades

3.13. Comunicació entre parts

3.14. Jurisdicció, competència i Llei aplicable

3.1. Àmbit de validesa

 

Aquestes condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a tots els contractes que se celebrin per serveis realitzats a través de bambai.es (pàgina web»).


L'operador de la pàgina web i el soci contractual del client per als contractes subscrits a través de la plataforma és:

 

Bambai (Alta Guardia Security SL)

Ernest Lluch 32, 08302, Mataró, Barcelona


Registre mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47.239, Foli 150, Fulla B-545.745

 

Número d'identificació fiscal: B67587212


Algunes disposicions de les CGC només s'apliquen al client si aquest és un consumidor en el sentit de l'art. 3 del Real DecretoLegislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris(“Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris”) o una empresa en el sentit del art.4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Es considera al client un consumidor en el sentit de l'art. 3 de la Llei per a laDefensa dels Consumidors i Usuaris si utilitza els serveis de Bambai per a un fi que no pugui atribuir-se majoritàriament ni a la seva activitat comercial ni a la seva activitat professional independent. Es considera empresa en el sentit de l'art. 4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris a una persona física o jurídica o entitat amb capacitat jurídica que, en celebrar un negoci jurídic, actuï en l'exercici de la seva activitat comercial o professional independent.


Els acords celebrats entre Bambai i el client es basen exclusivament en les següents CGC, així com en la confirmació del contracte. No tindran validesa unes condicions generals divergents o complementàries del client. Tampoc s'aplicaran, encara que no ens oposem expressament a la seva inclusió.

 

L'idioma vinculant del contracte és l'espanyol.

 

3.2. OBJECTE DEL CONTRACTE

 

Bambai té per objecte social la prestació del servei de lloguer d'alarmes i/o càmeres de seguretat amb Suport tècnic telefònic 24 hores.

 

EL CLIENT està interessat en la contractació dels serveis prestats per Bambai, en concret en:

 

Les parts han pactat que Bambai presti serveis per al CLIENT, realitzant les següents accions:

 

- Suport sobre el funcionament del sistema d'alarma ininterromput, 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

- Assistència per crida o videotelefonada en cas que el client el sol·liciti durant el procés d'instal·lació dels equips en l'immoble seleccionat pel client del CLIENT.

- Avís automàtic a la persona/s encarregada de la gestió (propietari, inquilí, contractant, etc.) de l'immoble en cas de detectar-se una alerta per confirmar segons el protocol establert per Bambai.

- Assistència al client en cas que aquest decideixi cridar a la policia, això inclou: enviament de l'historial de l'alarma per correu electrònic, facilitació del número dela comissària més pròxima a l'immoble a través de l'app, guia i acompanyament telefònic sobre el com abordar la situació.

- Proveir dels equips d'alarma necessaris perquè EL CLIENT pugui rebre el servei contractat.

 

3.3. EL PREU

 

EL CLIENT abonarà mensualment la quantitat indicada en la pàgina web bambai.es segons l'alarma seleccionada i contractada pel CLIENT.

EL CLIENT no té permanència en el servei.

EL CLIENT no ha de comprar-los equips d'alarma ni pagar en concepte de dipòsit d'aquests.

EL CLIENT no ha de pagar per l'alta o instal·lació, és gratuïta en format d'assistència per crida o videotelefonada.

EL CLIENT no té exclusivitat amb Bambai

El preu es mantindrà indefinidament mentre EL CLIENT tingui el servei donat d'alta tret que EL CLIENT decideixi modificar el seu servei canviant de pla o agregant elements addicionals.

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

 

PLA ANUAL

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

3.4. FASES DEL SERVEI

 

Bambai realitzarà el servei en les següents fases:

 

a) Instal·lació: EL CLIENT donarà d'alta el servei a través del telèfon o web habilitada per a això. Després, realitzarà la instal·lació dels equips contractats en els immobles on ho requereixi, sent assistit per una persona de l'equip de suport de Bambai a través de crida o videotelefonada si és necessari.

b) Suport 24h: Bambai notificarà automàticament a la persona/s encarregada de la gestió de l'immoble en qüestió sobre tota l'activitat i alertes generades pels dispositius dels equips contractats.

c) Captació imatges en cas d'alarma: En cas de la contractació d'un equip amb cambra, les imatges captades en el moment del salt de l'alarma seran rebudes únicament pel client a través de la seva app o correu electrònic.

d) Desinstal·lació: EL CLIENT donarà de baixa el servei a través del telèfon, web o app habilitada per a això. Després, realitzarà la retirada dels equips d'alarma i cambra si fos contractada, en els immobles que gestiona, col·locant els dispositius en la caixa subministrada per a tal efecte i retornant al lloc de dipòsit els equips.

 

3.5. SUPORT I MANTENIMENT

 

Bambai garanteix al CLIENT brindar-les indicacions de manteniment i en dau caso reemplaçar els equips necessaris per a poder desenvolupar en bones condicions el servei.

 

Bambai garanteix al Clientela qualitat i continuïtat del servei. Per al cas que es produeixi alguna incidència de qualsevol tipus, Bambai compta amb la infraestructura i recursos necessaris per a solucionar-la com més aviat millor.

 

 

3.6. PROPIETAT D'EQUIPS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Bambai és el titular i propietari de tots els equips i sistemes lliurats al CLIENT en dipòsit per a la seva utilització.

 

Bambai també és titular delos drets de propietat intel·lectual de totes el programari lliurat per a la correcta gestió dels equips i sistemes contractats.

 

 

3.7. CONDICIONS D'ÚS

 

EL CLIENT es compromet a utilitzar el servei i els equips objecte d'aquest contracte únicament en l'àmbit del projecte objecte del mateix i mai utilitzar-lo per a la vigilància d'exteriors ni via pública.

 

EL CLIENT declara que té control dels immobles que gestiona i que té el consentiment de l'o les persones propietàries per a instal·lar els equips d'alarma i que Bambai presti el servei. Bambai estarà eximida de qualsevol responsabilitat si el client no compleix amb això.

 

Bambai no es responsabilitza per cap mal o perduda de béns mobles o immobles si hi ha algun robatori o intrusió en els espais on es troben els sistemes instal·lats. La responsabilitat és exclusivament el de proveir els equips contractats i vetllar pel seu correcte funcionament amb totes les eines amb les quals compti en el seu moment l'empresa.

 

 

3.8. CONFIDENCIALITAT

 

Bambai es compromet esperar la més absoluta confidencialitat respecte de tota informació que li sigui proporcionada pel CLIENT en el marc del contracte actual. S'exclou d'aquest deure de confidencialitat tota informació que:

 

- Sigui o arribi a ser de domini públic, sense mediar incompliment d'aquest contracte per part de Bambai.

- Hagi estat publicada amb anterioritat a la data d'aquest contracte.

- Que prèvia a la seva divulgació fos coneguda per Bambai lliure de qualsevol obligació de mantenir-la com a confidencial.

- Sigui rebuda lliure de restriccions, d'una altra font amb el legítim dret a divulgar-la.

- Sigui revelada a conseqüència de requeriment judicial en l'extensió i abast contemplats en el citat requeriment.

 

 

3.9. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

 

A l'efecte d'aquest contracte es considera incompliment de les obligacions per part de:

 

- EL CLIENT:

 

1. La falta de pagament de qualsevol de les factures emeses en el termini previst de 15 dies.

2. No retornar els equips d'alarma si són requerits per Bambai. La penalització serà el pagament de l'equivalent a la quota mensual del servei multiplicada per 15.

3. Utilitzar els equips contractats per a usos o destins diferents als establerts en el contracte actual. Es donarà dos avisos en quinze dies al client per a rectificar el mal ús donat, si després del segon avís no es rectifica en el termini de 48 hores, el servei es cancel·larà.

4. Utilitzar el sistema de vídeo càmera en llocs privats que puguin atemptar a la intimitat de les persones com per exemple vestuaris, lavabos, dutxes o altres similars (en aquest cas es donaria avís a les instàncies judicials i/o policials corresponents perquè estaríem davant un presumpte delicte contra la intimitat i l'honor de les persones).

 

 

- BAMBAI:

 

No prestar el servei en les condicions pactades.

 

En tot cas i sense perjudici de les accions judicials que corresponguin i de la indemnització derivada de l'incompliment, les parts pacten que:

 

o Si el CLIENT incompleix amb les seves obligacions, Bambai podrà retirar-li de manera immediata tots els equips d'alarma en dipòsit ,així com l'accés a totes les eines de gestió.

 

o Si Bambai incompleix les seves obligacions, es compromet a retornar al client la part proporcional dels pagaments rebuts que es correspongui amb l'incompliment.

 

3.10. PERMANÈNCIA

 

Aquest contracte no té permanència més enllà de la pactada per contracte o per acord posterior entre les parts contractants. Encara així, en cas que EL CLIENT vulgui deixar de treballar amb Bambai, haurà d'informar per a procedir la devolució dels equips d'alarma.

 

3.11. SALVAGUARDA PER NUL·LITAT

 

En cas que per alguna delas clàusules del contracte actual sigui declarada nul·la, aquesta nul·litat no afectarà la resta del contracte, que romandrà en vigor.

 

3.12. PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades que recopilats a través de la contractació de la prestació del servei de seguretat seran tractats per Bambai de manera que es garanteixi la seva millor seguretat i protecció seguint la normativa vigent, LeyOrgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

 

Sobre la base de l'esmentada Llei, els usuaris tenen els següents drets:

 

- Dret d'Accés; el que li permet sol·licitar informació sobre si les seves dades personals estan sent tractats.

- Dret de Rectificació; el que li permet al client sol·licitar la modificació de les seves dades inexactes o incompletes. Cal concretar les dades referides per a la seva rectificació , aportant la documento que justifiqui aquesta correcció,

- Dret de Cancel·lació; que permet al client sol·licitar la supressió de les dades inadequades o excessives, indicant la dada a cancel·lar i el motiu, aportant documents justificatius de la rectificació sol·licitada.

- Dret d'Oposició, que permet al client oposar-se al tractament de les seves dades personals en els següents casos: que no s'hagi atorgat el seu consentiment; que els fitxers s'usin amb finalitats publicitaris; o que el tractament d'aquestes dades tingui per finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat. Ha de fer constar els motius legítims i fundats relatius a la concreta situació personal de l'afectat i que justifiquin l'exercici d'aquest dret.

 

Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, pots posar-te en contacte amb nosaltres en aquest mateix email: info@bambai.es En els terminis previstos en la LOPD gestionarem la vostra sol·licitud com més aviat millor.

 

3.13. COMUNICACIONS ENTRE PARTS.

Els canals de comunicació aportats per Bambai són:

 

Correu: info@bambai.es

Telèfon: 937379317

Formulari de contacte en bambai.es

WhatsApp associat en l'app de Bambai

 

Bambai per la seva part es comunicarà amb el client als correus i telèfons que el client proveeixi

 

 

 

3.14. JURISDICCIÓ, COMPETÈNCIA I LLEI APLICABLE.

 

Amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró per a la resolució de quantes qüestions i controvèrsies puguin sorgir en relació amb el contracte actual, sense perjudici del que s'estableix en les disposicions legals que imposin un fur específic.

 

Les parts de manera expressés sotmeten a la legislació espanyola per a la solució de les possibles discrepàncies que puguin sorgir a conseqüència de la signatura d'aquest contracte.

 

EL CLIENT, manifesten que han llegit el contracte actual i que està conformes amb el seu contingut i en prova d'això selecciona la casella de termes i condicions inclosa en el formulari de subscripció al servei de Bambai o de ser requerit pel client se signarà aquest mateix document tant pel CLIENT com per Bambai.


4.- Objecte, consentiment i canvis.

Aquestes Condicions regulen la navegació, accés i ús d'aquesta web i altres plataformes digitals, i t'informen de la propietat intel·lectual dels continguts i logos que apareixen en ella.

Si accedeixes a la nostra web o altres plataformes digitals i navegues per la mateixa s'entendrà que ets usuari i que per tant acceptes aquestes Condicions.
Pot ser que canviem aquests termes i condicions en un futur, i les noves estaran vigents des del moment de la seva publicació. També podrem canviar la web i altres plataformes digitals, els seus continguts o presentació sense previ avís.


5.- Enllaços externs.

En la nostra web i altres plataformes digitals hi ha enllaços a altres webs alienes, que es regeixen pels seus propis termes i condicions i sobre les quals Bambai no exerceix cap mena de control.
Bambai no té cap tipus de vinculació amb les webs alienes, no assumeix cap mena de responsabilitat sobre les mateixes i el seu contingut, ni garanteix la seva disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat.


6.- Propietat intel·lectual i industrial.

Bambai és el propietari o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web i altres plataformes digitals, així com dels elements continguts en aquestes.

7.- Protecció de dades (web).

Les dades que recopilats per l'ús de la web i altres plataformes digitals seran tractats pel titular d'aquesta.
Totes les dades recopilades seran esborrats una vegada finalitzat el projecte.

Dades recopilades

Quan navegues per la nostra web i altres plataformes digitals, algunes dades són automàticament recopilats, per exemple:

IP des de la qual et connectes
Tipus de dispositiu
Versió del sistema operatiu
Tipus de navegador

Aquesta informació és recopilada mitjançant cookies o mecanismes similars emmagatzemats en el teu dispositiu, sempre amb el teu consentiment. Consulta la nostra Política de cookies per a més informació.

Base legal del tractament i ús

La legitimació del tractament és el consentiment de l'usuari, i l'única finalitat és prestar el servei.

Drets dels usuaris
Pots consultar tots els teus drets en la pròpia normativa, que és la Llei de Protecció de Dades personals i garantia dels teus drets digitals, en essència tens dret:
• A saber què fem amb les teves dades.
• A accedir a ells, gestionar-los, eliminar-los, limitar l'ús, portar-los, cancel·lar-los.
• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament.
• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, posa't en contacte amb nosaltres en l'email indicat a dalt, o pots usar els que ha elaborat l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Per llei el termini màxim és d'un mes, però ens comprometem a gestionar la teva sol·licitud com més aviat millor.

8. – Política de Cookies.

Resum.

* Usem cookies pròpies i de tercers: Google AnalyticsWebflow.

* Les cookies tenen una finalitat tècnica i estadística

Com configurar i deshabilitar les cookies
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu dispositiu des del teu navegador web. Si no permets la instal·lació de cookies en el teu dispositiu, pot ser que l'experiència de navegació empitjori. A continuació pots trobar com configurar les cookies en cada navegador:

– Edge
– Google Chrome
– Google Android
– Internet Explorer 7 i 8
– Internet Explorer 9
– Internet Explorer 10
– Internet Explorer 11
– Mozilla Firefox
– Opera
– Safari
– Safari Mobile

1.- Tipus i usos
El servei usa cookies pròpies i de tercers per a millorar la navegació, proporcionar el servei i obtenir estadístiques sobre l'ús de la pàgina web.

2.- Què és una cookie i per a què serveix?
Una cookie és un fitxer de text que s'envia al navegador web del teu ordinador, mòbil o tauleta i que serveix per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació realitzada. Per exemple, recordar el teu nom d'usuari i contrasenya o les preferències del teu perfil.

3.- Quins tipus de cookies hi ha?

3.1. Segons qui les gestiona:

• Cookies pròpies; s'envien al teu navegador des dels nostres equips o dominis web.

• Cookies de tercers; s'envien al teu navegador des d'un equip o domini web que no gestionem nosaltres directament, sinó una tercera entitat com per exemple Google.

3.2. En funció del temps que estan actives, hi ha:

• Cookies de sessió; romanen en l'arxiu de cookies del teu navegador fins que abandones la pàgina web, de manera que cap queda en el teu dispositiu.

Cookies persistents; romanen en el teu dispositiu i la nostra web les llegeix cada vegada que realitzes una nova visita. Aquestes cookies deixen de funcionar passada una data concreta.

3.3. Finalment, i segons la seva finalitat, tenim:

• Cookies tècniques; milloren la navegació i el bon funcionament de la web.

• Cookies de personalització; permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris.

• Cookies d'anàlisis; permeten mesurar i analitzar estadísticament l'ús que es fa del servei prestat.

Cookies usades per Bambai:
Nomeni Origen Finalitat Tipus Durada
_ga yoportitupormi.org analítica pròpia 1 any i 364 dies
_gat yoportitupormi.org analítica pròpia 1 minut
_gid yoportitupormi.org analítica pròpia 1 dia

-Titular: Bambai

-Marca registrada: Bambai

-Raó social: Alta Guardia Security S.L., d'ara endavant, Bambai
-Propietat intel·lectual: de Bambai
-Dades recopilades: Les generades automàticament per la navegació en la web i altres plataformes digitals.
-Contacte: info@bambai.es
-Això afecta al domini https://bambai.es

1.- Dades

Les dades de pagament amb targetes són gestionats per Stripe, un dels majors proveïdors de pagaments en línia del món, amb una tecnologia completament segura.

La resta de dades personals els utilitzarem per a donar servei i per a comunicacions comercials puntuals.

Les dades recollides pels equips d'alarma no s'utilitzaran amb cap altra fi que no sigui millorar el servei.

Mai vendrem ni traspassarem les teves dades a tercers. Només Bambai tractarà amb aquestes dades per a millorar el servei que donem.


2.- Titular i responsable del tractament

Aquesta web i altres plataformes digitals pertanyen a Bambai, amb domicili en Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 - Mataró (Barcelona - Espanya) i amb el CIF: B67587212.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 47239 , Foli 150, S 8, Fulla B-545745, Inscripció 1a.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres envia'ns un correu electrònic a hola@bambai.app.

3.- Condicions generals de contractació

Les presents condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a les comandes i serveis de lloguer de sistemes de seguretat que realitzis amb Bambai. Si tens algun dubte o no desitges acceptar les CGC, el nostre servei d'atenció al client t'atendrà en el següent correu electrònic info@bambai.es

3.1. Àmbit de validesa

3.2. Objecte del contracte

3.3. El preu

3.4. Fases del servei

3.5. Suport i manteniment

3.6. Propietat d'equips i propietat intel·lectual

3.7. Condicions d'ús

3.8. Confidencialitat

3.9. Incompliment de les obligacions

3.10. Permanència

3.11. Salvaguarda per nul·litat

3.12. Protecció de dades

3.13. Comunicació entre parts

3.14. Jurisdicció, competència i Llei aplicable

3.1. Àmbit de validesa

 

Aquestes condicions generals de contractació («CGC») s'aplicaran a tots els contractes que se celebrin per serveis realitzats a través de bambai.es (pàgina web»).


L'operador de la pàgina web i el soci contractual del client per als contractes subscrits a través de la plataforma és:

 

Bambai (Alta Guardia Security SL)

Ernest Lluch 32, 08302, Mataró, Barcelona


Registre mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47.239, Foli 150, Fulla B-545.745

 

Número d'identificació fiscal: B67587212


Algunes disposicions de les CGC només s'apliquen al client si aquest és un consumidor en el sentit de l'art. 3 del Real DecretoLegislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris(“Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris”) o una empresa en el sentit del art.4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Es considera al client un consumidor en el sentit de l'art. 3 de la Llei per a laDefensa dels Consumidors i Usuaris si utilitza els serveis de Bambai per a un fi que no pugui atribuir-se majoritàriament ni a la seva activitat comercial ni a la seva activitat professional independent. Es considera empresa en el sentit de l'art. 4 de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris a una persona física o jurídica o entitat amb capacitat jurídica que, en celebrar un negoci jurídic, actuï en l'exercici de la seva activitat comercial o professional independent.


Els acords celebrats entre Bambai i el client es basen exclusivament en les següents CGC, així com en la confirmació del contracte. No tindran validesa unes condicions generals divergents o complementàries del client. Tampoc s'aplicaran, encara que no ens oposem expressament a la seva inclusió.

 

L'idioma vinculant del contracte és l'espanyol.

 

3.2. OBJECTE DEL CONTRACTE

 

Bambai té per objecte social la prestació del servei de lloguer d'alarmes i/o càmeres de seguretat amb Suport tècnic telefònic 24 hores.

 

EL CLIENT està interessat en la contractació dels serveis prestats per Bambai, en concret en:

 

Les parts han pactat que Bambai presti serveis per al CLIENT, realitzant les següents accions:

 

- Suport sobre el funcionament del sistema d'alarma ininterromput, 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

- Assistència per crida o videotelefonada en cas que el client el sol·liciti durant el procés d'instal·lació dels equips en l'immoble seleccionat pel client del CLIENT.

- Avís automàtic a la persona/s encarregada de la gestió (propietari, inquilí, contractant, etc.) de l'immoble en cas de detectar-se una alerta per confirmar segons el protocol establert per Bambai.

- Assistència al client en cas que aquest decideixi cridar a la policia, això inclou: enviament de l'historial de l'alarma per correu electrònic, facilitació del número dela comissària més pròxima a l'immoble a través de l'app, guia i acompanyament telefònic sobre el com abordar la situació.

- Proveir dels equips d'alarma necessaris perquè EL CLIENT pugui rebre el servei contractat.

 

3.3. EL PREU

 

EL CLIENT abonarà mensualment la quantitat indicada en la pàgina web bambai.es segons l'alarma seleccionada i contractada pel CLIENT.

EL CLIENT no té permanència en el servei.

EL CLIENT no ha de comprar-los equips d'alarma ni pagar en concepte de dipòsit d'aquests.

EL CLIENT no ha de pagar per l'alta o instal·lació, és gratuïta en format d'assistència per crida o videotelefonada.

EL CLIENT no té exclusivitat amb Bambai

El preu es mantindrà indefinidament mentre EL CLIENT tingui el servei donat d'alta tret que EL CLIENT decideixi modificar el seu servei canviant de pla o agregant elements addicionals.

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

 

PLA ANUAL

El cobrament de les factures es realitzarà automàticament per Bambai a través de targeta carrego en compte/crèdit registrada pel client o per domiciliació bancària.

3.4. FASES DEL SERVEI

 

Bambai realitzarà el servei en les següents fases:

 

a) Instal·lació: EL CLIENT donarà d'alta el servei a través del telèfon o web habilitada per a això. Després, realitzarà la instal·lació dels equips contractats en els immobles on ho requereixi, sent assistit per una persona de l'equip de suport de Bambai a través de crida o videotelefonada si és necessari.

b) Suport 24h: Bambai notificarà automàticament a la persona/s encarregada de la gestió de l'immoble en qüestió sobre tota l'activitat i alertes generades pels dispositius dels equips contractats.

c) Captació imatges en cas d'alarma: En cas de la contractació d'un equip amb cambra, les imatges captades en el moment del salt de l'alarma seran rebudes únicament pel client a través de la seva app o correu electrònic.

d) Desinstal·lació: EL CLIENT donarà de baixa el servei a través del telèfon, web o app habilitada per a això. Després, realitzarà la retirada dels equips d'alarma i cambra si fos contractada, en els immobles que gestiona, col·locant els dispositius en la caixa subministrada per a tal efecte i retornant al lloc de dipòsit els equips.

 

3.5. SUPORT I MANTENIMENT

 

Bambai garanteix al CLIENT brindar-les indicacions de manteniment i en dau caso reemplaçar els equips necessaris per a poder desenvolupar en bones condicions el servei.

 

Bambai garanteix al Clientela qualitat i continuïtat del servei. Per al cas que es produeixi alguna incidència de qualsevol tipus, Bambai compta amb la infraestructura i recursos necessaris per a solucionar-la com més aviat millor.

 

 

3.6. PROPIETAT D'EQUIPS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Bambai és el titular i propietari de tots els equips i sistemes lliurats al CLIENT en dipòsit per a la seva utilització.

 

Bambai també és titular delos drets de propietat intel·lectual de totes el programari lliurat per a la correcta gestió dels equips i sistemes contractats.

 

 

3.7. CONDICIONS D'ÚS

 

EL CLIENT es compromet a utilitzar el servei i els equips objecte d'aquest contracte únicament en l'àmbit del projecte objecte del mateix i mai utilitzar-lo per a la vigilància d'exteriors ni via pública.

 

EL CLIENT declara que té control dels immobles que gestiona i que té el consentiment de l'o les persones propietàries per a instal·lar els equips d'alarma i que Bambai presti el servei. Bambai estarà eximida de qualsevol responsabilitat si el client no compleix amb això.

 

Bambai no es responsabilitza per cap mal o perduda de béns mobles o immobles si hi ha algun robatori o intrusió en els espais on es troben els sistemes instal·lats. La responsabilitat és exclusivament el de proveir els equips contractats i vetllar pel seu correcte funcionament amb totes les eines amb les quals compti en el seu moment l'empresa.

 

 

3.8. CONFIDENCIALITAT

 

Bambai es compromet esperar la més absoluta confidencialitat respecte de tota informació que li sigui proporcionada pel CLIENT en el marc del contracte actual. S'exclou d'aquest deure de confidencialitat tota informació que:

 

- Sigui o arribi a ser de domini públic, sense mediar incompliment d'aquest contracte per part de Bambai.

- Hagi estat publicada amb anterioritat a la data d'aquest contracte.

- Que prèvia a la seva divulgació fos coneguda per Bambai lliure de qualsevol obligació de mantenir-la com a confidencial.

- Sigui rebuda lliure de restriccions, d'una altra font amb el legítim dret a divulgar-la.

- Sigui revelada a conseqüència de requeriment judicial en l'extensió i abast contemplats en el citat requeriment.

 

 

3.9. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

 

A l'efecte d'aquest contracte es considera incompliment de les obligacions per part de:

 

- EL CLIENT:

 

1. La falta de pagament de qualsevol de les factures emeses en el termini previst de 15 dies.

2. No retornar els equips d'alarma si són requerits per Bambai. La penalització serà el pagament de l'equivalent a la quota mensual del servei multiplicada per 15.

3. Utilitzar els equips contractats per a usos o destins diferents als establerts en el contracte actual. Es donarà dos avisos en quinze dies al client per a rectificar el mal ús donat, si després del segon avís no es rectifica en el termini de 48 hores, el servei es cancel·larà.

4. Utilitzar el sistema de vídeo càmera en llocs privats que puguin atemptar a la intimitat de les persones com per exemple vestuaris, lavabos, dutxes o altres similars (en aquest cas es donaria avís a les instàncies judicials i/o policials corresponents perquè estaríem davant un presumpte delicte contra la intimitat i l'honor de les persones).

 

 

- BAMBAI:

 

No prestar el servei en les condicions pactades.

 

En tot cas i sense perjudici de les accions judicials que corresponguin i de la indemnització derivada de l'incompliment, les parts pacten que:

 

o Si el CLIENT incompleix amb les seves obligacions, Bambai podrà retirar-li de manera immediata tots els equips d'alarma en dipòsit ,així com l'accés a totes les eines de gestió.

 

o Si Bambai incompleix les seves obligacions, es compromet a retornar al client la part proporcional dels pagaments rebuts que es correspongui amb l'incompliment.

 

3.10. PERMANÈNCIA

 

Aquest contracte no té permanència més enllà de la pactada per contracte o per acord posterior entre les parts contractants. Encara així, en cas que EL CLIENT vulgui deixar de treballar amb Bambai, haurà d'informar per a procedir la devolució dels equips d'alarma.

 

3.11. SALVAGUARDA PER NUL·LITAT

 

En cas que per alguna delas clàusules del contracte actual sigui declarada nul·la, aquesta nul·litat no afectarà la resta del contracte, que romandrà en vigor.

 

3.12. PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades que recopilats a través de la contractació de la prestació del servei de seguretat seran tractats per Bambai de manera que es garanteixi la seva millor seguretat i protecció seguint la normativa vigent, LeyOrgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

 

Sobre la base de l'esmentada Llei, els usuaris tenen els següents drets:

 

- Dret d'Accés; el que li permet sol·licitar informació sobre si les seves dades personals estan sent tractats.

- Dret de Rectificació; el que li permet al client sol·licitar la modificació de les seves dades inexactes o incompletes. Cal concretar les dades referides per a la seva rectificació , aportant la documento que justifiqui aquesta correcció,

- Dret de Cancel·lació; que permet al client sol·licitar la supressió de les dades inadequades o excessives, indicant la dada a cancel·lar i el motiu, aportant documents justificatius de la rectificació sol·licitada.

- Dret d'Oposició, que permet al client oposar-se al tractament de les seves dades personals en els següents casos: que no s'hagi atorgat el seu consentiment; que els fitxers s'usin amb finalitats publicitaris; o que el tractament d'aquestes dades tingui per finalitat l'adopció d'una decisió referida a l'afectat. Ha de fer constar els motius legítims i fundats relatius a la concreta situació personal de l'afectat i que justifiquin l'exercici d'aquest dret.

 

Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, pots posar-te en contacte amb nosaltres en aquest mateix email: info@bambai.es En els terminis previstos en la LOPD gestionarem la vostra sol·licitud com més aviat millor.

 

3.13. COMUNICACIONS ENTRE PARTS.

Els canals de comunicació aportats per Bambai són:

 

Correu: info@bambai.es

Telèfon: 937379317

Formulari de contacte en bambai.es

WhatsApp associat en l'app de Bambai

 

Bambai per la seva part es comunicarà amb el client als correus i telèfons que el client proveeixi

 

 

 

3.14. JURISDICCIÓ, COMPETÈNCIA I LLEI APLICABLE.

 

Amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró per a la resolució de quantes qüestions i controvèrsies puguin sorgir en relació amb el contracte actual, sense perjudici del que s'estableix en les disposicions legals que imposin un fur específic.

 

Les parts de manera expressés sotmeten a la legislació espanyola per a la solució de les possibles discrepàncies que puguin sorgir a conseqüència de la signatura d'aquest contracte.

 

EL CLIENT, manifesten que han llegit el contracte actual i que està conformes amb el seu contingut i en prova d'això selecciona la casella de termes i condicions inclosa en el formulari de subscripció al servei de Bambai o de ser requerit pel client se signarà aquest mateix document tant pel CLIENT com per Bambai.


4.- Objecte, consentiment i canvis.

Aquestes Condicions regulen la navegació, accés i ús d'aquesta web i altres plataformes digitals, i t'informen de la propietat intel·lectual dels continguts i logos que apareixen en ella.

Si accedeixes a la nostra web o altres plataformes digitals i navegues per la mateixa s'entendrà que ets usuari i que per tant acceptes aquestes Condicions.
Pot ser que canviem aquests termes i condicions en un futur, i les noves estaran vigents des del moment de la seva publicació. També podrem canviar la web i altres plataformes digitals, els seus continguts o presentació sense previ avís.


5.- Enllaços externs.

En la nostra web i altres plataformes digitals hi ha enllaços a altres webs alienes, que es regeixen pels seus propis termes i condicions i sobre les quals Bambai no exerceix cap mena de control.
Bambai no té cap tipus de vinculació amb les webs alienes, no assumeix cap mena de responsabilitat sobre les mateixes i el seu contingut, ni garanteix la seva disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat.


6.- Propietat intel·lectual i industrial.

Bambai és el propietari o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web i altres plataformes digitals, així com dels elements continguts en aquestes.

7.- Protecció de dades (web).

Les dades que recopilats per l'ús de la web i altres plataformes digitals seran tractats pel titular d'aquesta.
Totes les dades recopilades seran esborrats una vegada finalitzat el projecte.

Dades recopilades

Quan navegues per la nostra web i altres plataformes digitals, algunes dades són automàticament recopilats, per exemple:

IP des de la qual et connectes
Tipus de dispositiu
Versió del sistema operatiu
Tipus de navegador

Aquesta informació és recopilada mitjançant cookies o mecanismes similars emmagatzemats en el teu dispositiu, sempre amb el teu consentiment. Consulta la nostra Política de cookies per a més informació.

Base legal del tractament i ús

La legitimació del tractament és el consentiment de l'usuari, i l'única finalitat és prestar el servei.

Drets dels usuaris
Pots consultar tots els teus drets en la pròpia normativa, que és la Llei de Protecció de Dades personals i garantia dels teus drets digitals, en essència tens dret:
• A saber què fem amb les teves dades.
• A accedir a ells, gestionar-los, eliminar-los, limitar l'ús, portar-los, cancel·lar-los.
• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament.
• A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
Si vols exercitar qualsevol dels teus drets com a usuari, posa't en contacte amb nosaltres en l'email indicat a dalt, o pots usar els que ha elaborat l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Per llei el termini màxim és d'un mes, però ens comprometem a gestionar la teva sol·licitud com més aviat millor.

8. – Política de Cookies.

Resum.

* Usem cookies pròpies i de tercers: Google AnalyticsWebflow.

* Les cookies tenen una finalitat tècnica i estadística

Com configurar i deshabilitar les cookies
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu dispositiu des del teu navegador web. Si no permets la instal·lació de cookies en el teu dispositiu, pot ser que l'experiència de navegació empitjori. A continuació pots trobar com configurar les cookies en cada navegador:

– Edge
– Google Chrome
– Google Android
– Internet Explorer 7 i 8
– Internet Explorer 9
– Internet Explorer 10
– Internet Explorer 11
– Mozilla Firefox
– Opera
– Safari
– Safari Mobile

1.- Tipus i usos
El servei usa cookies pròpies i de tercers per a millorar la navegació, proporcionar el servei i obtenir estadístiques sobre l'ús de la pàgina web.

2.- Què és una cookie i per a què serveix?
Una cookie és un fitxer de text que s'envia al navegador web del teu ordinador, mòbil o tauleta i que serveix per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació realitzada. Per exemple, recordar el teu nom d'usuari i contrasenya o les preferències del teu perfil.

3.- Quins tipus de cookies hi ha?

3.1. Segons qui les gestiona:

• Cookies pròpies; s'envien al teu navegador des dels nostres equips o dominis web.

• Cookies de tercers; s'envien al teu navegador des d'un equip o domini web que no gestionem nosaltres directament, sinó una tercera entitat com per exemple Google.

3.2. En funció del temps que estan actives, hi ha:

• Cookies de sessió; romanen en l'arxiu de cookies del teu navegador fins que abandones la pàgina web, de manera que cap queda en el teu dispositiu.

Cookies persistents; romanen en el teu dispositiu i la nostra web les llegeix cada vegada que realitzes una nova visita. Aquestes cookies deixen de funcionar passada una data concreta.

3.3. Finalment, i segons la seva finalitat, tenim:

• Cookies tècniques; milloren la navegació i el bon funcionament de la web.

• Cookies de personalització; permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris.

• Cookies d'anàlisis; permeten mesurar i analitzar estadísticament l'ús que es fa del servei prestat.

Cookies usades per Bambai:
Nomeni Origen Finalitat Tipus Durada
_ga yoportitupormi.org analítica pròpia 1 any i 364 dies
_gat yoportitupormi.org analítica pròpia 1 minut
_gid yoportitupormi.org analítica pròpia 1 dia